FAQJA KRYESORE KUSH JEMI POSTA ELEKTRONIKE KONTAKTE

Qendra kombëtare e Regjistrimit >>

SHËRBIMET KRYESORE TË QKR

► REGJISTRIM FILLESTAR

(Shoqëri tregtare, Person fizik, Degë ose Zyrë përfaqësimi e nje shoqërie të huaj)

► NDRYSHIME

(Selie, Administratori, Objekti, Ortakësh, Nipt sekondar, etj)

► NDRYSHIME KAPITALI

(Në para, Në natyrë, Zmadhim - Zvogëlim kapitali, Shitje kuotash, etj)

► DORËZIM BILANCI

(Çdo subjekt i parashikuar në ligj)

► POPULIM TË DHËNASH

(Korrigjim, Plotësim ekstrakti)

► EKSTRAKTE

(I thjeshtë, Historik)

► PEZULLIM AKTIVITETI

(Me afat, Pa afat; Aktivizim aktiviteti)

► LIKUJDIM

(Shoqëri tregtare, Degë ose Zyrë përfaqësimi e nje shoqërie të huaj)

► ÇRREGJISTRIM

(Shoqëri tregtare, Person fizik, Degë ose Zyrë përfaqësimi e nje shoqërie të huaj)

Njoftim për QKR-në
 Në kuadër të depozitimit pranë QKR-së
të Statutit të shoqërive tregtare, që kanë ekzistuar para hyrjes në fuqi të
Ligjit 9901, datë 14.04.2008 "Për treg-
tarët dhe shoqëritë tregtare", ofrojmë:

Nje tip statuti të gatshm për SHPK apo
SHA
i pershtatshëm sipas kërkesave të biz- nesit me tarifa shumë konkurente me
tregun
Në sportelin e QKR-së pranë Dhomës do të gjeni një shërbim ekselent.

 
2014 Durrės' Chamber of Commerce and Industry - Albania. All rights reserved. Terms of Use and Disclaimer